Contact
Waternet

Professionalisering projecten, nulmeting en advies

Het verbeteren van de governance van projecten was door de directie van Waternet al benoemd als aandachtsgebied. Door een budgetoverschrijding in één van de projecten wilde Waternet versneld en verbetering aanbrengen in de project governance.

Project case

Resultaat

Na enkel weken is in nauwe samenwerking met de interne organisatie een roadmap gedefinieerd  waarmee het MT van de afdeling projecten aan de slag is gegaan om verschillende verbetervoorstellen te realiseren. De verbeteringen hebben betrekking op resourcemanagement, projectmanagement, financieel management, voortbrengingsproces en opdrachtgeverschap.

Opdracht

De opdracht omvatte het realiseren van een onafhankelijk beeld over de stand van zaken van de belangrijkste Waternet projecten bij de twee afdelingen Projecten en Leidingwerken. Waternet heeft gevraagd een advies te geven in de vorm van verbetermaatregelen en specifiek over de project governance om de geconstateerde problemen te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. Dit advies moet geschikt zijn als input voor een gezamenlijk nog te maken plan door de twee afdelingsmanagers.

Het doel was het voorkomen van project overschrijdingen. In een doorlooptijd van maximaal 2 maanden moesten het advies en de verbetermaatregelen er liggen.

Aanpak

Op basis van interviews met projectleiders en opdrachtgevers en een vaste vragenlijst, die de belangrijkste aspecten van een project beslaat, is een inventarisatie gedaan van de status van de meest risicovolle projecten. Hieruit kon een algemene conclusie getrokken worden waar de belangrijkste pijnpunten zaten in het leiden van projecten. Op basis van deze pijnpunten is een verbeterplan opgesteld. Het management is met deze verbeteringen, in nauwe samenwerking met KWD gaan implementeren.

“ KWD heeft ons geholpen beter in controle te komen bij de uitvoering van grote en kleinere projecten. Mathijs heeft met ons een verbeterplan gemaakt, dat ons gaat helpen een nieuwe aanpak te introduceren en te borgen, waarmee de medewerkers van Waternet zelf aan de slag kunnen. ”
Saskia de Haas, Directeur Assets & Operatie
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.