Contact

Disclaimer voor www.kwdrm.nl

Welkom op de KWD website van KWD Resultaatmanagement B.V. Op deze website treft u informatie aan over KWD Resultaatmanagement B.V. en haar dienstverlening.

Akkoordverklaring

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. Hieronder wordt onder KWD verstaan: KWD Resultaatmanagement B.V..

Doel van de website 

Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-code, (de “Content”) die zich op de website van KWD bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en KWD. De Content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over KWD en haar dienstverlening. De Content op de website van KWD wordt verstrekt “AS IS” en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel KWD redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare Content via de website van KWD te verstrekken, garandeert KWD niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en KWD behoudt zich het recht voor de Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. KWD geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met KWD op u van toepassing zijnde garantie. KWD is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site.

Toegang

KWD behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Gegevensbescherming

KWD respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die door KWD tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door KWD aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Zo tracht KWD met behulp van de vergaarde informatie de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren, waaronder begrepen 1-op-1 marketing. Indien u geen informatie meer van KWD wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door KWD een e-mail te sturen.

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Dergelijke informatie mag door KWD worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt KWD evenwel bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is KWD op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@kwdrm.nl die u de naam en het adres zal mededelen van de eenheid van KWD die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten.

Auteursrecht e.a.

De website kwdrm.nl is eigendom van KWD. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan KWD of haar licentiegevers.

Deze Website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze Website worden verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website. U mag deze Website gebruiken mits u KWD garandeert dat u deze Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is.

Alle merken op deze website zijn eigendom van KWD of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KWD is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Links van en naar sites van derden

Deze Website bevat links naar Websites die door andere partijen dan KWD worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. KWD heeft geen zeggenschap over dergelijke Websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat KWD links naar dergelijke Websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van KWD van het materiaal op die Websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KWD is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van KWD te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van KWD aan andere websites (“framing”) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Software

Alle software die van deze kwdrm.nl website kan worden gedownload is auteursrechtelijk beschermd werk van KWD of haar licentiegevers. Software mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.
Gebruiksrechtovereenkomsten worden voorafgaand aan het downloaden aan de eindgebruiker verstrekt. Downloading, installatie en verder gebruik mogen pas plaatsvinden nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.
Voor Software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrechtovereenkomst verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Gebruikersreacties 

KWD heeft geen controle over en verantwoordelijkheid voor de inhoud, berichten en informatie van gebruikersreacties. KWD behoudt zich het recht voor informatie die door gebruikers op haar website wordt openbaar gemaakt te wijzigen, verwijderen, te bewerken, alsmede aan derden ter beschikking te stellen indien zulks is vereist ter voldoening aan wet- en regelgeving.

U garandeert dat alle informatie, Materialen (onder de term “Materialen” worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar KWD verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Dit onbeperkte gebruiksrecht sterkt zich mede uit tot informatie die op enigerlei wijze beschermd is door rechten van intellectuele eigendom.

Door het inzenden van informatie, Materialen of reacties geeft u KWD een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. KWD behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, Materialen of reacties te gebruiken op iedere door KWD wenselijk geachte wijze.

In geval van deelname aan discussiegroepen en fora is het onder meer niet toegestaan om:

  • anderen te beledigen, te bedreigen dan wel inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van derden
  • anderen te beperken in of verhinderen tot het gebruik en het gemak van de discussiegroepen en fora
  • onfatsoenlijk, lasterlijk of anderszins ongeschikte informatie openbaar te maken
  • informatie up te loaden of te posten waarmee inbreuk wordt of kan worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of schade wordt of kan worden toegebracht aan computers van anderen
  • informatie te downloaden die door een andere gebruiker openbaar is gemaakt en waarvan redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld dat deze inbreuk maakt of kan maken op rechten van derden
  • goederen te verkopen of te adverteren voor commerciële doeleinden

Toepasselijk recht – Scheidbaarheid 

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden 

KWD behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met KWD.