Contact
CBS

Leergang speerpunt projectleiders

Speerpunten zijn statistiek projecten bij het CBS met een inhoudelijke vernieuwing en veel onzekerheden bij de start ten aanzien van op te leveren resultaten. Deze projecten worden door speerpunt projectleiders uitgevoerd en geven mede vorm aan de inhoud. Hoofd afdeling Projectmanagement Services wil versterkte besturing en rendement op projecten.

Project case

Resultaat

Samen met de opdrachtgever en de deelnemers zijn de volgende resultaten vastgesteld:

  1. Kennis over projectmanagement essentials is bijgebracht waardoor de projectleider in staat om goed samen te werken met hun opdrachtgever, senior supplier, senior user en ander lijnmanagement. Projecten zijn SMARTer geworden en de rollen in de projectmanagement zijn duidelijker.
  2. Projectleiders voelen zich zekerder, zijn professioneler en zijn pro-actiever. Ze communiceren effectiever: vraagt door, is scherper op de inhoud, problemen worden duidelijker en men gaat beter de relatie aan met de opdrachtgever en andere stuurgroepleden. De projectleider ervaart dat hij/zij echte invloed heeft en voel minder schroom om mensen op hun verantwoordelijkheden te wijzen.

De opdrachtgever heeft vertrouwen: er komt iets goed en bruikbaars uit deze leergang. Scherpe en eerlijke analyses van stuurgroepen zijn er nu. Er is een wil om aan te pakken bij de projectleiders. Projectleiders hebben een positief-kritische houding en zijn goed in gesprek met de omgeving. Het rendement van speerpunt projecten kan hiermee op een hoger niveau gebracht worden.

Opdracht

Maak een trainingsprogramma die het rendement van  projecten verbetert en zorg dat de projectleiders hun beïnvloedende vaardigheden, projectvaardigheden en stakeholdermanagement versterken. Doe dit in 1e instantie voor de speerpuntprojectleiders en later voor andere projectleiders doelgroepen.

Doel van deze leergang is het equiperen van de projectleiders waardoor zij beter in staat worden om binnen een vastgestelde tijd en budget meer resultaat te behalen. Om dit te bereiken dienen zij hun eigen vaardigheden te vergroten en te leren om hun omgeving (bijvoorbeeld stuurgroep) te beïnvloeden.

Opdrachtdetails

De leergang moet vorm en inhoud gegeven worden voor 15 projectleiders in een periode van 4 maanden. Aanleiding voor de leergang was: 1. De besturing en het rendement op speerpunt projecten versterken; 2. Versterking van projectvaardigheden, beïnvloedingsvaardigheden en stakeholder management van speerpunt projectleiders.

KWD heeft deze maatwerk leergang ontwikkelt in afstemming met HR, de lijnmanagers van de projectleiders en uitgevoerd met ervaren senior projectmanagers en coaches. Uitvoering heeft plaats gevonden op locatie in Heerlen, Eindhoven, Den Haag en Vaals (incl avondsessie). Voor CBS is een op maat gemaakte leergang programma ontwikkeld en uitgevoerd waarin drie vraagstukken samenkwamen:

  1. Wanneer is een project succesvol?
  2. Hoe stuur je op het succes van een project?
  3. Hoe betrek ik effectief de stakeholders bij “mijn” project?

Met de leergang is kennis en inzicht van projectmanagement ontwikkeld bij de projectleiders, is geoefend met de verworven inzichten op hun eigen project in een veilige omgeving en zijn de speerpunt projectleiders individueel gecoacht om de implementatie van de verworven kennis in hun eigen praktijksituatie te borgen. Het programma bestond uit vier blokken die in zes plenaire sessie zijn uitgevoerd:

  1. Training projectmanagement essentials; 
  2. Training communicatieve vaardigheden voor projectbesturing;
  3. Workshops “sturen op projectsucces”;
  4. Aan de slag: uitvoeren praktijk pilots “sturen op projectsucces”.

Parallel aan deze groepsgerichte blokken vond de coaching plaats door ervaren KWD’ers uit de praktijk: Een intake om de leerdoelen te formuleren, twee coachingssessie aan de hand van actuele casuïstiek en een afsluitende evaluatie sessie.

“ Wij zijn zeer onder de indruk! Deze leergang geeft mij vertrouwen omdat het gebodene zeer bruikbaar is in de praktijk. De speerpunt projectleiders zijn zeer positief. Ze hebben door deze leergang een positief kritische houding gekregen om samen met de andere project actoren scherpte te brengen in inhoud en besturing van hun speerpunt! ”
Opdrachtgever Piet van Dosselaar, Hoofd Projectmanagement Services
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.