Contact
Raad voor Rechtsbijstand

Applicatieontwikkeling bij de overheid

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Dit betekent dat minder draagkrachtigen (37 % van de bevolking) een beroep kunnen doen op deze ‘bijstand’. De Raad is gerelateerd aan het ministerie van Justitie en Veiligheid en voert naast de Wet op de Rechtsbijstand o.a. ook nog de Wet op de Beëdigde Tolken en Vertalers uit. 

Project case

Per 1 juli 2020 is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking getreden, wat tot doel heeft om de kwaliteit en continuïteit van de tolk- en vertaaldiensten beter te borgen door een centraal register in te voeren waar allerlei overheidsdiensten zoals IND, OM en politie verplicht gebruik van moeten maken. Bovendien zijn de overheidsdiensten verplicht de tolk- en vertaaldiensten openbaar aan te besteden, waarop vervolgens intermediairs kunnen inschrijven. Tolken en vertalers zullen dus aangesloten moeten zijn bij die intermediairs en krijgen op die manier hun werk toebedeeld.

Resultaat

Er is een geïntegreerd informatiesysteem ontwikkeld en ingevoerd voor de verschillende doelgroepen die het nieuwe systeem zijn gaan gebruiken.

De volgende systemen zijn succesvol opgeleverd:

  • Een backofficesysteem gemaakt in MS Dynamics CRM om het register te beheren van beëdigde tolken en vertalers;
  • Een webportaal voor de gebruikers, de tolken en de vertalers waar ze hun gegevens kunnen beheren;
  • Een webportaal voor de intermediairs en afnemende diensten om actuele gegevens van tolken en vertalers te zoeken en te kunnen downloaden;
  • Een openbaar webregister voor alle burgers in Nederland om een tolk of vertaler te zoeken.

Een datamigratietool is gebouwd als hulpmiddel om de (incrementele) datamigratie mogelijk te maken tijdens de live gang.

Opdracht

Om de AMvB voor te bereiden en in te voeren is vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid het programma ‘Tolken in de Toekomst’ opgezet met als doel:

  • het ontwikkelen van moderne werkwijzen door gebruik te maken van de ontwikkelingen die marktpartijen bieden;
  • een goede borging van de kwaliteit en integriteit van de tolken middels een vernieuwd gedifferentieerd register;
  • professioneel en kostendekkend inkopen als betrouwbare opdrachtgever door rechtmatige inkoop van tolk- en vertaaldiensten.

Binnen dit programma is het project Quartz Wbtv opgezet met als doel om voor deze nieuwe wet een vernieuwd ICT-landschap te ontwikkelen en in te voeren.

Project

De besturing van deze opdracht is via PRINCE2 gedaan door een projectmanager en een stuurgroep aan te stellen. De softwarerealisatie is met 3 SCRUM-teams gerealiseerd. In de initiatiefase is de basis neergelegd voor de software ontwikkeling met een vaststelling van business processen, een kader architectuur en zijn strategieën voor o.a. informatiebeveiliging en privacy vastgesteld. Het back-end team is via een andere overheidsdienst ICTU ingeleend en door dit team gerealiseerd. Dit team liep 5 maanden voor op de twee andere frontendteams, omdat deze teams via een aanbesteding uit de markt zijn samengesteld.

Elk team bestond uit developers van minimaal drie componenten, een functionele acceptatie tester , een gebruiker acceptatie tester, een testautomatiseerder, een scrummaster en een product owner. Architecten, security en privacy officers ondersteunden alle drie de teams. De KWD projectmanager stuurde het geheel aan.

Aangezien het Minimal Viable Product omvangrijk was en de data van de bestaande systemen overgezet moesten worden naar het nieuwe backendsysteem is de live gang via een big-bang scenario gegaan. De datamigratie is in twee weekenden uitgevoerd en in het laatste weekend zijn alle systemen live gezet en de oude systemen uit. Voorafgaand is intensief met alle gebruikersgroepen gecommuniceerd en zijn ze getraind in het gebruik van de systemen. In de nazorgperiode waren er nauwelijks issues en zijn er nog een paar releases met wensen gerealiseerd.

“ Door de inzet van Remmelt, goed bekend met de Raad voor Rechtsbijstand maar ook met het rechtsbijstand stelsel, is dit een zeer succesvol project geworden. Door dit systeem hebben we een eerste volledige bewijs geleverd dat de beoogde doelarchitectuur gerealiseerd kan worden. Er zijn ook veel componenten gerealiseerd die herbruikbaar zijn voor vernieuwing van het grote systeem voor rechtsbijstand. ”
Bert Voorbraak, CIO bij de Raad voor Rechtsbijstand
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.