Contact

Professionaliseren van projectmanagement

Professionaliseren van projectmanagement betekent dat er activiteiten worden uitgevoerd die leiden tot een hoger niveau van vakmanschap. Dit hogere niveau is een voorwaarde willen de projectmanager en opdrachtgever van morgen een cruciale rol in het uitvoeren van projecten blijven innemen en kunnen uitvoeren. Bedrijven en organisaties gaan steeds meer via projecten nieuwe ontwikkelingen realiseren, maar dat wil nog niet zeggen dat elke eerste de beste projectmanager of opdrachtgever als vanzelfsprekend deze projecten kunnen en mogen uitvoeren. Projecten zullen steeds complexer van aard worden, terwijl steeds meer stakeholders daarbij betrokken zijn. Dit alles om het projectsucces van de organisatie te verbeteren.

Publicaties

Hoe dat wordt gedaan?

Op vele verschillende manieren. KWD staat ook voor Kennis Willen Delen en KWD deelt zijn projectkennis-dna met projectmanagers, opdrachtgevers en lijnmanagers die betrokken zijn bij projecten onder andere tijdens vakdagen, leergangen, symposia en seminars die het regelmatig organiseert. Kennis willen delen is ook het leidend thema van dit Vakblad Projectmanagement. En van de reeks boeken die KWD tot nu toe heeft uitgebracht. Vorig jaar verscheen alweer deel zeven ‘ICT-leverancier van vijand naar vriend’. Hierin wordt gedetailleerd uit de doeken gedaan wat onder Best Value projectmanagement mag worden verstaan. Kennis maar ook de content van de boeken komt onder meer tot stand in onderzoek dat KWD samen met bedrijven en universiteiten uitvoert naar relevante vraagstukken. Kennis wordt ook gedeeld en vergaard door samen te werken met brancheorganisaties als PMI en IPMA.

Om succesvolle resultaten te boeken met projecten zijn essentiële zaken van belang voor de projectmanager en opdrachtgever zoals: houding en gedrag, beoordelingsvermogen, doelgerichtheid en ondernemerschap. En ja, natuurlijk verandert kennis. In deze tijd waarin alles snel veranderd en waar wendbaarheid voor vele bedrijven niets minder dan een succesfactor is, moeten opdrachtgever en projectmanager onder meer weten wat agile betekent en hoe dit goed is te gebruiken. Maar dit geldt net zo goed voor Prince2 of welke andere projectmethodiek of aanpak dan ook. Daar stopt het evenwel niet bij. Een projectmanager en opdrachtgever moeten
ook goed snappen wat is toe te passen van een methodiek of aanpak en wat naadloos is in te voegen in de organisatie om het projectsucces te verbeteren.
Het gaat er anders gezegd ook om hoe een projectmanager zijn vak beoefent. Hoe gaat hij om met mensen die van nature weerstand tegen verandering hebben? Begrijpt hij de dynamiek in groepen in veranderingsprocessen. Begrijpt hij dat het begrip resultaat niet altijd hetzelfde is in projecten? Gaat hij creatief en flexibel met vraagstukken aan de slag? Hoe vindt hij zijn weg als er zich dilemma’s voordoen. Om competenties aan te scherpen zal een projectmanager zich voortdurend en breed moeten blijven ontwikkelen.
Voor KWD is professionalisering van de project-actoren zoals de projectmanager en opdrachtgever dan ook een verbeteringsproces gericht op het verder ontwikkelen van bestaande en nieuwe competenties om vaardig en met kennis in projecten te kunnen acteren. Het verbeteringsproces is ook gericht op het verkrijgen en/of aanscherpen van gedragingen en houdingen die nodig zijn om projecten efficiënt en effectief te managen. Niet alleen kennis en ervaring maken een projectmanager en opdrachtgever succesvol. Vooral hun persoonlijkheid is maatgevend en ook doorslaggevend.

Verbeteren van uw projectmanagement-organisatie

Producten en diensten wil KWD volgens afspraak en/of verwachting leveren. De geleverde projectresultaten moeten op zijn minst marktconform zijn, maar liever beter. Een dergelijk resultaat is alleen te realiseren als de projectmanager ervoor zorgt dat hij door wat hij zegt, doet en vaak ook hoe hij eruitziet, de projectmanagementorganisatie gedurende het project voortdurend het vertrouwen geeft en dat het project naar een goed en succesvol einde wordt geleid. Dit stelt hoge eisen aan projectmanagers: niet iedereen is in de wieg gelegd voor het vak projectmanagement, omdat weliswaar kennis altijd is op te doen, vaardigheden te leren zijn, maar gedrag en persoonlijkheid zijn lastig te veranderen. Maar ook van een projectmanagementorganisatie wordt het nodige gevraagd. Een projectmanagementorganisatie moet in staat zijn om bepaalde kerntaken uit te voeren: portfoliomanagement, projectbeheersing, HRM-projectmanagement, kennismanagement en supportmanagement. Voor professionalisering van projectmanagementorganisaties heeft KWD een raamwerk ontwikkeld waarmee kan worden aangegeven welke groeifasen het projectmanagement moet doorlopen om op een hoger niveau van professionaliteit te komen.

Onvoldoende vakmanschap in projecten

In de literatuur wordt verbeteren van projectsucces vaak alleen gekoppeld aan het op hoger niveau brengen van de projectmanager. In de praktijk gaat het echter niet alleen om de projectmanager: er moet door sleutelspelers in een project gezocht worden naar een juiste en goede balans in hun samenspel en spanningsveld. Is die balans er tussen de sleutelspelers: projectmanagement-organisatie, projectmanager, projectmanagementvakgroep, opdrachtgever, stuurgroep, baas van de projectmanagers, dan is er een succesfactor gecreëerd en kan de projectorganisatie en daarmee de projecten zelf succesvol zijn. Het grootste probleem in projecten is onvoldoende vakmanschap om deze succesfactor in te richten. In de praktijk moet daardoor KWD vaak eerst projecten vlottrekken, om vervolgens via de weg van het coachen van projectmanagers te gaan naar het professionaliseren van projectmanagement. Een vastgelopen project vindt zijn oorsprong niet zelden in gebrekkig projectmanagement. Het gehele proces hoe projectmanagement is te professionaliseren staat schematisch beschreven in tekening 1. KWD kijkt in professionaliseringsprojecten bij en voor organisaties naar welke aspecten uit de tekening van toepassing zijn. KWD verzorgt ook leergangen zoals PM Baas. Deze zijn bedoeld voor leidinggevenden van projectmanagement professionals die projecten in de eigen organisatie met een zo optimaal mogelijk succes willen afronden.

 

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.