Contact

KWD onderzoekt

Momenteel doen we onderzoek naar twee aspecten bij agile software development. Het eerste aspect is de reden waarom organisaties dit implementeren. Het tweede aspect is op welke wijze wordt er op kosten en waarde geprioriteerd, gemonitord en eventueel gestuurd.

Doe mee met het KWD onderzoek naar twee aspecten bij agile software development (ASD).

Artikelen

In onze KWD praktijk zien we dat nagenoeg alle organisaties die software ontwikkelen dat inmiddels doen via agile software development (ASD). Wij zijn erg benieuwd wat de reden voor de verschillende organisaties is / was om ASD te implementeren. En vooral ook of de doelen die men zich daarmee had gesteld ook zijn bereikt.

Wat we ook merken is dat met het voortschrijden van de implementaties van ASD de aandacht voor het rendement groeit. In onze praktijk horen we steeds vaker de vraag of de kosten van ontwikkelen van features/ epics met ASD opwegen tegen de baten. Of anders gezegd dat de focus op de effectiviteit langzaam verschuift naar ook de efficiency.

Een belangrijk principe van agile is dat de prioritering van de backlog requirements gebeurt op basis van waarde. Wij vragen ons af of daarbij de kosten/ baten afweging wordt gedaan en bewaakt . In de praktijk zien we vaak dat dat deze afweging niet wordt gemaakt en dat andere criteria worden gebruikt om de backlog items te prioriteren.

Voorheen werd er ten behoeve van een project een business case opgesteld waarin voorafgaand aan de start van het project de kosten en baten werden geprognotiseerd, op basis waarvan werd besloten wel of niet te starten. Wij zien dat bij de implementatie van ASD er organisaties zijn die vasthouden aan het maken van business cases of een afweging maken op basis van kosten/baten en organisaties die dat achterwege laten. We zien ook dat de aandacht voor de kosten en de baten er niet altijd is gedurende het project of zelfs geheel achterwege wordt gelaten.

Gebruik makend van deze vragenlijst willen we onderzoeken wat de reden is geweest om ASD te implementeren en of de gestelde doelen zijn bereikt. In het verlengde daarvan ook hoe organisaties dan omgaan met waarde, met kosten en baten. En voor de volledigheid of de perceptie hierop verschilt binnen een organisatie en per sector.
De resultaten zullen wij ter zijner tijd publiceren in het vakblad projectmanagement en agilemanagement. De namen van bedrijven en afdelingen worden niet vermeld in publicaties zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  Als u prijs stelt op persoonlijke toezending van de resultaten, dan vragen we u uw email adres ook in te vullen.

Bent u betrokken bij kosten/ baten management dan stellen wij uw input op prijs. Ga naar de vragenlijst

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.