Contact

Deelnemers aan ons onderzoek gevraagd!

Wij vragen ons af of organisaties die de agile aanpak hanteren zich druk maken over de werkelijke kosten en opbrengsten van en middels de ontwikkelde software. In de praktijk horen wij veel over “waarde genereren” en “waardevolle software leveren” voor de business, maar zien we zelden of nooit dat er ook op waarde, wat wij vrij vertalen als opbrengsten – kosten, gemeten en gestuurd wordt. Oftewel gekwantificeerd, want tenslotte gaat het er toch om dat de inspanningen ten behoeve software bijdragen aan het rendement van de organisatie. Ook in kwalitatieve zin horen we zelden die vraag gesteld worden overigens. En dat verbaast ons.

Geen categorie

Business Cases en Benefits management

Vroeger, in de “before-agile” periode, werd er om een project te starten een business case opgesteld met daarin naast de kosten ook een prognose van de verwachte opbrengsten. Vaak werd deze business case slechts opgesteld om een besluit te kunnen nemen over al dan niet starten van een project bij portfoliomanagement. Al wat minder vaak werd de business case ook herzien bij een faseovergang binnen het project. En nog minder vaak, zeg maar vrijwel nooit, werd na het afsluiten van een project de business case nog eens geëvalueerd op de werkelijke kosten en opbrengsten.
Daarbij zijn opbrengsten vaak moeilijker in te schatten dan de kosten omdat ze meestal pas vrijvallen lang nadat een project al is afgerond. Kosten zijn meestal beter in te schatten en te meten.

Met de komst van de agile aanpak en het manifesto hadden wij ook meer aandacht voor de benefits versus de kosten verwacht om een aantal redenen:

  1. Omdat als belangrijkste principe in het Agile manifesto is opgenomen “Ons belangrijkste principe is de klant tegemoet te komen door snelle en frequente oplevering van waardevolle software”.
    Hierin wordt expliciet “waardevol” genoemd implicerend dat de afweging of software waardevol is continue wordt gemaakt. Vrij vertaald: dat er telkens een soort van mini business case wordt gemaakt om benefits en kosten te evalueren.
  2. Organisaties implementeren de agile aanpak omdat ze verwachten dat die leidt tot meer succes voor projecten dan de traditionele waterval methode en dat daarom in ieder geval de kosten omlaaggaan.
  3. Eén van de successen van de agile aanpak is dat de samenwerking tussen de IT-afdeling en de business intensiveert wat ertoe zou leiden dat er ook meer aandacht is voor de korte termijn eisen en wensen van de business.

Echter, zoals gezegd, horen wij in de praktijk zelden of nooit de discussie over waarde of benefits gerelateerd aan de Agile aanpak.

Kwestie van tijd voor dat de vraag wordt gesteld

Naar onze mening en ervaring wordt vroeger of later de vraag gesteld wat de kosten en baten verhouding is in geval van de agile aanpak. Die vraag zal moeilijk te beantwoorden zijn als er niet of nauwelijks wordt gemeten.

Daarom doen we samen met IDC Metri en een aantal van onze gezamenlijke klanten en relaties een onderzoek doen naar het vraagstuk: Hoe meet je het rendement van Agile projecten.

Wilt u meedoen aan ons onderzoek, meer informatie hierover bij Erik van Daalen erik.van.daalen@kwdrm.nl of Jos van der Heijden jos.van.der.heijden@kwdrm.nl.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.